Polityka prywatności

„SIZER Sp. J. M.A. Ciężar z siedzibą w Kadzidle, ul. Handlowa 2 Informuje, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu korespondencji, realizacji zawartych umów lub nawiązania współpracy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych i ich przenoszenia,sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania danych a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie stosownych umów oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celów. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego. Dane będą przechowywane przez okres do 6 lat od ustania współpracy lub stosownie dłużej w przypadkach gdzie wymagają tego przepisy państwowe”.

Script logo